Машинно-технологично оборудване

Механично пречистване

Предлаганото оборудване за механично пречистване намира приложение при третиране на битово-фекални и промишлени отпадъчни води, неговото отделно или комбинирано използване спомага за прецеждане, улавяне, компактиране и транспортиране на различни видове твърди вещества. Употребата на този вид съоръжения има за цел намаляването на неразтворени вещества в отпадъчните води и...

Научете повече ↠
Физико-химично пречистване

Предлаганото оборудване за физико-химично пречистване намира приложение при третиране на промишлени отпадъчни води, неговото отделно или комбинирано използване спомага за окрупняване, коагулиране, флотиране и отстраняване на различни разтворени в отпадъчните води твърди вещества. Употребата на този вид съоръжения има за цел ефективното пречистване на съществени по обем отпадъчните води с...

Научете повече ↠
Третиране на утайки

Филтър-пресите Draco® са предназначени за оптимално обезводняване на утайки с произход от индустриални или градски отпадъчни води. Отличават се с висока ефективност (възможност за 24 часова работа), надеждност, минимални разходи за поддръжка и специфична затворена конструкция непозволяваща разпръскване на утайки около оборудването по време на работа и влизането в контакт на третирания материал със задвижващите части на...

Научете повече ↠
Безплатна консултация